برای طراحی بنر تماس بگیرید

نمونه بنرهای طراحی شده گیف

بعد از طراحی سایز اول، بنر برای مشتری ارسال و پس از تغیرات و تایید بنر اول، هزینه کل سایزها پرداخت و بعد از آن بقیه سایزها طراحی می شود

بنرهای گیف: هزینه طراحی سایز اول 50 هزار تومان و هر ریسایز 20 هزار تومان می باشد