برای طراحی بنر تماس بگیرید

نمونه بنرهای طراحی شده فلش

بعد از طراحی سایز اول، بنر برای مشتری ارسال و پس از تغیرات و تایید بنر اول، هزینه کل سایزها پرداخت و بعد از آن بقیه سایزها طراحی می شود

بنرهای فلش و HTML5: هزینه طراحی سایز اول 100 هزار تومان و هر ریسایز 40 هزار تومان می باشد